GQ Logistics

กลับไปยังหน้าหลัก

ข้อกำหนดการใช้บริการ

เงื่อนไขการนำเข้า
       1. ลูกค้าต้องแจ้งประเภทสินค้าให้กับทางบริษัท ได้ทราบก่อนทุกครั้งเพื่อระบุสินค้าและบันทึกประเภาะสินค้าเบื้องต้น
       2. ทางบริษัท ไม่รับขนส่งสินค้าผิดกฏหมายทุกชนิด และไม่รับสินค้าที่เสี่ยงต่อการติดไฟ หากเกิดปัญหาหรือความเสียหาย ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
       3. กรณีสินค้าของลูกค้าถูกตรวจสอบแล้วสินค้าสูญหาย ชำรุด แตกหัก มีรอยกีด อันเนื่องมาจากการสุ่มตรวจของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร ทางบริษัท ไม่สามารถรับผิดชอบต่อการเหตุการณ์ได้
       4. กรณีลูกค้าแอบส่งสินค้า ต้องห้ามสินค้าพิเศษหรือสินค้าผิดกฏหมาย หากสินค้าโดนยึดหรือเกิดปัญหาต่างๆ ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
       5. กรณีลูกค้าให้ทางบริษัท ประสานงานโรงงาน หรือร้านค้าทางบริษัท มีหน้าที่เป็นเพียงตัวกลางในการอำนวยความสะดวกในการขนส่งเท่านั้น หากสินค้ามีปัญหาที่มีสาเหตุจากโรงงาน ร้านค้า เช่น สินค้าไม่ตรงปก แตกหัก จำนวนไม่ครบ ทางบริษัท ไม่สามารภรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ได้ อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทยินดีประสานงานเจรจาเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
       6. ระยะเวลาในการขนส่งเนื่องจากการขนส่งระหว่างประเทศอาจมีปัจจัยอื่นๆ ที่ทางบริษัท ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ การจราจร หรือ อุบัติเหตุ เป็นต้น ดังนั้นหากมีความล่าช้าเกิดขึ้น ทางบริษัท จะแจ้งให้ลูกค้าทราบ
เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
       1. กรณี ไม่ได้ซื้อประกันสินค้าทางบริษัท รับผิดชอบกรณีสูญหายเท่านั้น ค่าสูญหายตามมูลค่าสินค้า ยึดตามใบเสร็จ สำหรับสินค้าทั่วไป รับผิดชอบไม่เกิน 10,000 บาทสำหรับสินค้าพิเศษ รับผิดชอบไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่งทางบริษัท รับผิดชอบความสูญหายเป็นจำนวนลังเท่านั้น
       2. กรณีซื้อประกันคุ้มครองค่าประกันคุ้มครองสินค้า รับผิดชอบกรณีสูญหายเท่านั้น คิดค่าประกัน 3 เปอร์เซ็นต์ จากราคาสินค้าที่ลูกค้าแจ้งขนส่งโดยยึดตามใบเสร็จ โดยประกันจะคุ้มครอง กรณีสูญหายระหว่างการขนส่งเท่านั้น ทางบริษัท จะรับผิดชอบชดใช้ค่าสินค้าสูญหาย ตามวงเงินประกันที่ลูกค้าได้ซื้อประกันไว้ เช่น 1 บิลขนส่ง ระบุสินค้า 5 ลัง มูลค่าสินค้ารวม 100,000 บาท ( เฉลี่ยลังละ 20,000 บาท ) ค่าประกัน 3 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเงิน 3,000 บาท หากสูญหาย 1 ลัง ทางบริษัทจะรับผิดชอบเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท ทางบริษัท รับผิดชอบความสูญหายเป็นจำนวนลังเท่านั้น
       3. กรณีสินค้าเสียหาย แตก หัก ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี สำหรับสินค้าที่เสียหาย หรือ แตกหากง่าย เช่น สินค้าประเภทแก้ว เซรามิก หลอดไฟ กระเบื้อง และ อื่นๆ รวมถึงสินค้าที่แพ๊คมาไม่ดี กล่องไม่แน่นหนา ไม่แข็งแรงพอ ซึ่งอาจส่งผลต่อความเสียหายของสินค้าภายใน หากลูกค้าต้องการขนส่งสินค้าดังกล่าว ควรแจ้งให้โรงงาน หรือ ร้านค้า ทำการตีลังไม้ ให้เรียบร้อย เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

นโยบายความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
       1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของ GQ Logistics ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เช่น อีเมล์แอดเดรส ชื่อ บัตรประชาชน ที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น
วัตถุประสงค์หรือเหตุผลที่บริษัทเก็บข้อมูล
       1. GQ Logistics จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น อีเมล์แอดเดรส ชื่อ บัตรประชาชน ที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนและการติดต่อ การให้บริการ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เท่านั้น
       2. GQ Logistics ขอรับรองว่าจะไม่นําข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ GQ Logistics ได้เก็บรวบรวมไว้ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับ อนุญาตจากท่านเท่านั้น
ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล
       ตลอดอายุการใช้ของท่าน
การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล
       เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน GQ Logistics จึงได้กำหนดระเบียบเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึง หรือใช้ข้อมูลส่วน บุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น ข้อมูลบัตรประชาชน หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น GQ Logistics จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัย สำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น
การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
       GQ Logistics อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น GQ Logistics จึงขอแนะนําให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่ เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของ GQ Logistics
Powered by cybersafe store Powered by cybersafe